Hva er pris/bok (P/B) med eksempler og formler

Hva er pris bok og hvordan regner du den ut

Skal du forstå p/b er det viktig å kjenne til balansen og egenkapitalen – det er tross alt dette du sammenligner markedsverdien med.

Men først skal du lære å regne den.

Hvordan regne ut P/B

FORMEL FOR P/B
Alternativ 1: Markedsverdi / Bokført egenkapital
Alternativ 2: Aksjekurs / Egenkapital per aksje

UTREGNING AV P/B
71,7 / 43,1 = 1,66

Her har jeg ført inn Orkla sin historiske p/b ved årsslutt de siste 10 årene. Diagrammet viser at p/b har ligget i intervallet 1,5 – 2,5. Ved slutten av 2022 lå den i nedre del på 1,66.

Orkla sin historiske P/B

Hva er bokført egenkapital

Egenkapital er kapitalen som tilhører eiere. Som oftest en blanding av kapital eiere har innskutt i selskap og det som er opptjent gjennom driften – om selskapet er tjener penger. Markedsverdien til et selskap er hva aktørene i markedet mener denne egenkapitalen faktisk er verdt.

Når p/b er over 1 mener med andre ord markedet at egenkapitalen er verdt mer enn bokført egenkapital.

Bouvet ASA sin egenkapital ved 31.12.2022:

Bouvet ASA bokført egenkapital fra balansen for utregning av pris bok

Bouvet hadde 10,5m kr i innskutt egenkapital, 441m kr i opptjent egenkapital og 5,2m i ikke-kontrollerende interesser.

Innskutt egenkapital fra eiere

Innskutt egenkapital er det eiere har investert inn i selskapet. Denne består i hovedsak av aksjekapital, men det er andre oppføring også.

I Bouvet’s innskutt egenkapital er det også overkurs og egne aksjer – pålydne verdi.

Hoveddelen vil være aksjekapital.

Opptjent egenkapital fra driften

Opptjent egenkapital er samlet overskudd fra driften som ikke er betalt ut til aksjonærene.

Betaler selskapet ut overskuddet i utbytte, vil egenkapitalen verken øke eller minske.

Hvis selskapet investerer det i en ny fabrikk, vil egenkapitalen øke.

Bouvet sin egenkapital er 97% opptjent egenkapital.

Ikke-kontrollerende interesser

Bouvet sin egenkapital har også en liten oppføring som heter ikke-kontrollerende interesser.

Det er den delen av egenkapitalen i et datterselskap som andre ikke-kontrollerende eiere eier. Altså at de har under 50% av stemmerettighetene i datterselskapet.

Det gjelder datterselskapet Sesam IO AS – hvor Bouvet eier 90,1% av selskapet. De resterende 9,9% er definert som ikke-kontrollerende interesse.

Når skal du bruke P/B

Når du skal bruke p/b til å verdsette selskaper er det viktig å forstå når den egner seg best.

I starten tolket jeg høy p/b som dyrt – helt automatisk. For eksempel så jeg at Microsoft ble handlet på p/b 5 i 2014, og dermed var den aaaltfor dyr i følge mine estimater.

Det er ~700% avkastning siden.

Jeg tok feil i en vurdering av pris bok P/B

Hva slags eiendeler har selskapet

Eiendelene til selskapet er en viktig faktor i forbindelse med p/b.

Denne verdsettelsesmultiplen blir ansett som mest brukervennlig i forbindelse med kapitaltunge- og finansielle selskaper – eksempelvis banker.

Eiendelene til en bank blir i større grad mark-to-market. Det innebærer at verdiene i balansen er nærmere virkelig verdi – den verdien de faktisk kan bli realisert for ved salg. Generelt sett vil disse handles nærmere p/b 1 siden verdien er nærmere tilknyttet verdiene i balanserapporten.

Viser pris bok blant bankaksjer

Selskaper med en store andel intellektuell kapital vil derimot verdsettes lenger unna bokført egenkapital. Disse verdiene er ikke bokført i balansen.

INTELLEKTUELL KAPITAL
Det er blant annet selskapets kultur, merkevaren, de ansattes kompetanse eller selskapets relasjoner til kunder og leverandører. Et svært godt rykte er for eksempel intellektuell kapital. Intellektuell kapital blir også omtalt som de uhåndgripelige sidene ved selskapet (vanskelig å måle verdien til de).

Ta for eksempel Microsoft. I slutten av 2022 var p/b ~13. Nettopp fordi mye av verdien ligger i selskapets intellektuelle kapital (stor markedsandel, sterk merkevare, konkurransefortrinn) handles den langt over bokført egenkapital.

Historisk pris bok blant noen utvalgte teknologiaksjer

Og her er et viktig poeng – selvom Microsoft handles med en mye høyere p/b enn DNB, betyr ikke det at Microsoft er dyrt og DNB billig.

For at du skal gjøre en god vurdering av p/b multippelen, er det viktig å kjenne til hva som gjør selskapet verdifullt.

Kommer verdien i hovedsak fra eiendelene i balansen – som med banker og eiendomsselskaper – er p/b nyttig. Kommer verdien i hovedsak fra eiendelene som ikke er i balansen – en sterk merkevare eller nettverkseffekter – er p/e bedre.

Når er det best å bruke pris/bok?

 1. Kapitaltunge- eller finansielle selskaper med mark-to-market eiendeler – er best egnet for p/b
  • Banker
  • Eiendomsselskaper
  • Produksjonsselskaper
 2. Selskaper med stor andel immaterielle eiendeler handles ofte på høy p/b
  • Teknologiselskaper
 3. Sammenlign like selskaper og forstå hvor verdien til selskapet ligger

Vanlige spørsmål om P/B

Hva forteller P/B?

Pris/bok forteller hvor mye markedet er villig til å betale for selskapets bokførte egenkapital. Det er en verdsettelsesmultippel som brukes for å si noe om prisen på selskapet. Skal du forstå p/b er det viktig å kjenne til balansen og egenkapitalen

Hva er høy P/B?

En høy P/B avhenger av hva slags selskap du ser på. For teknologiaksjer kan en høy P/B være 15. For bankaksjer kan en høy P/B være 3. Eiendelene til selskapet er en viktig faktor i forbindelse med p/b.

Hva står forkortelsen P/B for?

P/B står for pris / bokført egenkapital – eller pris / egenkapital. Den forteller hvor høy prisen er i forhold til den bokførte egenkapitalen i selskapet.

Få fart på dine investeringer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂