Forkortelser innen finans og investering

I finans- og investeringsverden finnes det mange forkortelser som skal gjøre det raskere å skrive og lese. De hjelper oss kommunisere komplekse ideer og gir en felles forståelse. Her finner du en stor samling av forkortelser som blir brukt innen finans og investering, sortert i alfabetisk rekkefølge.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A


AM

Asset management (norsk: Kapitalforvaltning)

Hva er AM?

Forvaltning av kunders investeringer i finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.

AS

Aksjeselskap

Hva er AS?

En selskapsform i Norge. Lær mer her: Hva er AS?

ASA

Allmennaksjeselskap

Hva er ASA?

En selskapsform i Norge. Lær mer her: Hva er ASA?

AUM

Assets under management (norsk: Kapital under forvaltning)

Hva er AUM?

AUM er den totale markedsverdien av investeringene som en finansiell institusjon forvalter på vegne av sine kunder.

B


BPS

Basis-point (norsk: Basispunkt eller Rentepunkt)

Hva er BPS?

BPS er en måleenhet og brukes for å beskrive små endringer i renter. For eksempel, hvis en rente øker fra 2,00 % til 2,25 %, kan det sies at renten har økt med 25 basispunkter (den har altså ikke økt med 0,25%, siden det blir feil – en 0,25% økning fra 2,00% gir en rente på 2,05%).

C


CAGR

Compounded annual growth rate (norsk: Sammensatt årlig vekstrate, Årlig vekstrate eller Annualisert vekstrate)

Hva er CAGR?

CAGR representerer den årlige vekstraten over en spesifisert tidsperiode. Det kan gjelde vekst i inntekt, resultat, avkastning mm.

CAPM

Capital asset pricing model (norsk: Kapitalverdimodellen)

Hva er CAPM?

CAPM er en modell som brukes til å bestemme den forventede avkastningen til en egenkapital investor på en investering basert på dens risiko i forhold til markedet som helhet. Lær mer her: Hva er CAPM?

CEO

Chief executive officer (norsk: Administrerende direktør)

Hva er CEO?

CEP er den høyeste lederstillingen i et selskap, ansvarlig for den overordnede ledelsen og driften.

CF

Cash flow (norsk: Kontantstrøm)

Hva er CF?

CF er de netto kontantene som genereres av virksomhetens drift, investeringer og finansiering i løpet av en periode.

CFO

Chief financial officer (norsk: Finansdirektør)

Hva er CFO?

CFO er den ledende finansielle lederen i et selskap, ansvarlig for økonomisk planlegging og rapportering.

CTO

Chief technology officer (norsk: Teknologidirektør)

Hva er CTO?

CTO er den ledende teknologiske lederen i et selskap, ansvarlig for teknologistrategi og utvikling.

COGS

Cost of goods sold (norsk: Varekostnad)

Hva er COGS?

COGS er de direkte kostnadene som er forbundet med produksjonen av varene et selskap selger i løpet av en periode. Lær mer her.

D


DCF

Discounted cash flow (norsk: Diskontert kontantstrøm)

Hva er DCF?

DCF er en verdsettelsesmetode som brukes til å estimere verdien av en investering basert på nåverdien av dens forventede fremtidige kontantstrømmer.

E


EBIT

Earnings before interest and taxes (norsk: Resultat før renter og skatt)

Hva er EBIT?

EBIT er en målestokk for et selskaps driftsresultat før renter og skatt.

EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (norsk: Resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger)

Hva er EBITDA?

EIBTDA er en målestokk for et selskaps driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Lær mer her: Hva er EBITDA.

F


FIFO

First in, first out (norsk: Først inn, først ut)

Hva er FIFO?

FIFO er en regnskapsmetode for lagerstyring og kostnadsberegning der de eldste varene på lageret selges eller brukes først.

G


GAAP

Generally Accepted Accounting Principles (norsk: Generelt aksepterte regnskapsprinsipper)

Hva er GAAP?

GAAP er en samling av regnskapsstandarder og felles regnskapspraksis som brukes i finansiell rapportering. I hovedsak i USA.

H

I


IFRS

International Financial Reporting Standards (norsk: Internasjonale regnskapsstandarder)

Hva er IFRS?

IFRS er et sett av regnskapsstandarder utviklet av International Accounting Standards Board (IASB) som gir en globalt akseptert måte å presentere selskapers finansielle resultat.

K

L


LIFO

Last in, first out (norsk: Sist inn, først ut)

Hva er LIFO?

LIFO er en regnskapsmetode for lagerstyring og kostnadsberegning der de nyeste varene på lageret selges eller brukes først.

M

N


NOPAT

Net operating profit after taxes (norsk: Netto driftsresultat etter skatt)

Hva er NOPAT?

En målestokk som viser et selskaps kjerneinntjening etter at skatter er trukket fra, men før renteutgifter. Lær mer her: Hva er NOPAT.

O

P

R


ROCE

Return on capital employed (norsk: Avkastning på sysselsatt kapital)

Hva er ROCE?

ROCE er et finansielt nøkkeltall som måler hvor effektivt og lønnsomt et selskap bruker sysselsatt kapital.

ROE

Return on equity (norsk: Avkastning på egenkapital)

Hva er ROE?

ROE er et finansielt nøkkeltall som måler hvor effektivt og lønnsomt et selskap bruker egenkapital.

ROIC

Return on invested capital (norsk: Avkastning på investert kapital)

Hva er ROIC?

ROIC er et finansielt nøkkeltall som måler hvor effektivt og lønnsomt et selskap investerer kapital. Lær mer her: Hva er ROIC?

S

T

U

V

W


WACC

Weighted average cost of capital (norsk: Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad)

Hva er WACC?

WACC er en beregning av et selskaps kapitalkostnad der hver kapitalkilde vektes i forhold til dens andel av selskapets kapitalstruktur. Lær mer her: Hva er WACC?

Y

Z

Æ

Ø

Å

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer