Hva investerer et rentefond i og hvor trygt er det?

Hva investerer rentefond i

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Rentefond har blitt populært. Endelig gir de avkastning som er konkurransedyktig med aksjer.

Denne, og andre tilsvarende renter på statsobligasjoner, legger føring for renter på andre rentepapirer som er mer risikofylte. Sammenlignet med for to år siden, gir derfor alle rentepapirer vesentlig bedre avkastning. Faktisk, sist den var såpass høy var for ~15 år siden.

Mange lurer på hva rentefond investerer i og hvor trygt det egentlig er. I denne artikkelen lærer du hva rentefond investerer i, hvilke typer rentefond som du kan satse på, hva slags avkastning du kan forvente og hvor trygt det er.

Hva investerer rentefond i

Rentefond er en felles betegnelse på investeringer der en gruppe mennesker går sammen for å investere i rentepapirer.

Et rentepapir er et rentebærende verdipapir, også kalt et omsettelig gjeldsbrev. Det er et dokument som representerer et pengekrav, og som kan kjøpes og selges i markedet.

Forskjellen fra en aksje, som representerer en eierandel i et selskap, så representerer et rentepapir en eierandel i et lån. Investorer låner en stat eller et selskap penger og til gjengjeld får de renter.

Det er vanligvis en fastsatt rente – kalt kupongrente – som skal betales regelmessig, og en tilbakebetalingsdato når lånet – kalt hovedstolen – skal tilbakebetales til lånegiver.

Et rentefond investerer altså i rentepapirer og er ansett som mindre risikabelt sammenlignet med aksjer. Samtidig finnes det mange typer rentepapirer som er ulike med tanke på forventet avkastning og risiko.

Du kan investere i 3 typer rentefond

Likviditetsfond investerer hovedsakelig i korte rentepapirer (sertifikater og statskassevekslere). Korte rentepapirer betyr de med kort løpetid – altså at det er kort tid til lånet forfaller og låntageren betaler tilbake lånet.

Obligasjonsfond og høyrentefond investerer i lange rentepapirer (obligasjoner).

La oss se nærmere på typer rentefond du kan investere i.

Hva er likviditetsfond

Et likviditetsfond investerer i rentepapirer som forfaller innen 1,5 år og har en rentefølsomhet under 1. Dette er i hovedsak sertifikater og statskassevekslere, men kan også være obligasjoner med flytende rente som forfaller innen kort tid.

Likviditetsfond er kjent for lav risiko og lav forventet avkastning. Forventet avkastning er litt høyere enn de beste høyrentekontoene i en sparebank som regel. Likviditetsfond har normalt en forvaltningsavgift på 0,10 – 0,30%.

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard definerer 3 ulike likviditetsfond:

 • Likviditetsfond med lav risiko
 • Likviditetsfond
 • Internasjonale likviditetsfond

Likviditetsfond med lav risiko

 • Rentefølsomhet mindre enn 0,5
 • Vektet gjennomsnittlig løpetid mindre enn 1 år

Likviditetsfond

 • Rentefølsomhet mindre enn 1
 • Vektet gjennomsnittlig løpetid mindre enn 1,5 år

Internasjonale likviditetsfond

Om et rentefond oppfyller minst de kravene som er satt under likviditetsfond, men investerer i rentepapirer i en annen valuta enn norske kroner, så defineres det som et internasjonalt likviditetsfond. Det innebærer valutarisiko om det ikke sikrer seg mot valutasvingninger.

Her er 5 likviditetsfond vilkårlig utvalgt (oppdatert November 2023):

NavnKlassifiseringAvgiftGj. årlig avkastning (5 år)Effektiv rente (d.d.)
KLP Kort Stat PLikviditetsfond med lav risiko0,10%1,03%4,03%
KLP LikviditetLikviditetsfond med lav risiko0,10 %1,44%5,06%
Holberg Likviditet ALikviditetsfond0,25%2%5,1%
Skagen HøyrenteLikviditetsfond0,25%2,10%5,71%
Carnegie Likviditets­fond AInternasjonalt likviditetsfond (SEK)0,30%2,69%N/A

Hva er obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer i langsiktige rentepapirer med gjenværende løpetid på minst 1 år og går under klassifikasjonen investment grade (BBB eller bedre) – det vil si obligasjoner med høy kredittkvalitet.

VFF definerer 2 ulike obligasjonsfond:

 • Obligasjonsfond
 • Internasjonale obligasjonsfond

Obligasjonfond

Obligasjonsfond klassifiseres etter to hovedkriterier, renterisiko (definert ved modifisert durasjon) og kredittrisiko.

Renterisiko (5 klasser)

 • (1) Fond med forventet rentefølsomhet lik 0,125 (utfallsrom fra 0 og til og med 1).
 • (2) Fond med forventet rentefølsomhet lik 1 (utfallsrom fra 0 og til og med 2).
 • (3) Fond med forventet rentefølsomhet lik 3 (utfallsrom fra 1 til og med 5).
 • (4) Fond med forventet rentefølsomhet lik 5 (utfallsrom fra 3 og til og med 7).
 • (5) Fond med annen forventet rentefølsomhet enn det som er nevnt over klassifiseres i gruppen øvrige norske obligasjonsfond inntil det tilbys tilstrekkelig antall fond til at det kan etableres en egen gruppe.

Kredittrisiko

 • Kategori 1: Fond som plasserer i papirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylker og kommuner, papirer med null (0) prosent kredittrisikovekt og minimum dobbel A (AA) rating, samt papirer med pantesikring (kommune-, næringsog boligkredittobligasjoner) med minimum dobbel A (AA) rating. Dersom det ikke foreligger rating av utsteder eller papir skal papiret minimum inngå i NBPs RM1-univers.
 • Kategori 2: Fond med plasseringer i rentepapirer med rating på minimum dobbel A- (AA-), og i senior rentepapirer utstedt av finansinstitusjoner.
 • Kategori 3: Fond med plasseringer i øvrige senior rentepapirer, og ansvarlige lån i samsvar med kravene under. Kan maksimum plassere 20 prosent av fondets midler i ansvarlige lån.
 • Øvrige norske obligasjonsfond, dvs. fond med plasseringer i papirer i samsvar med kravene til obligasjonsfond, men som ikke tilfredsstiller kravene til gruppe 1-3 over, herunder adgang til å plassere i fondsobligasjoner og andre hybrider.

Øvrige norske obligasjonsfond har ingen begrensninger på adgangen til å plassere i ansvarlige lån. Plasseringer i ansvarlige lån forutsetter at kravet til rating er ivaretatt. Dersom det ikke foreligger rating på papirnivå kan utsteders rating benyttes. Utsteder skal da ha en rating på minimum BBB+.

Obligasjonsfondets rentefølsomhet og kredittrisiko-kategori kommer til uttrykk i fondets prospektet eller nøkkelinformasjonsdokument.

Internasjonale obligasjonsfond

Obligasjonsfond som kan investere i rentepapirer denominert i utenlandsk valuta, klassifiseres i gruppen «Internasjonale obligasjonsfond». I tillegg gjelder følgende krav for å bli klassifisert i denne gruppen:

 • Fondets plasseringer må være 95 – 105 prosent valutasikret i forhold til fondets denomineringsvaluta.

Her er 4 obligasjonsfond vilkårlig utvalgt (oppdatert November 2023):

NavnRenterisiko-klasseKredittrisiko-kategoriAvgiftGjennomsnittlig årlig avkastning (5 år)Effektiv rente (d.d.)
KLP Obligasjon 5 år P5 (3 – 7)20,10%0,58%4,97%
Fondsfinans Obligasjon1 (0 – 2)30,25%2,06%5,30%
Danske Invest Norsk Obligasjon3 (1 – 5)20,35%1,32%5,54%
Storebrand Norsk Kreditt IG A3 (1 – 5)30,40%1,14%5,86%

Hva er høyrentefond

VFF kaller rentefond som ikke passer med noen av de andre kategoriene som andre rentefond. For din del kan du anse alle rentefond som investerer i obligasjoner med lavere kredittrating enn BBB- som høyrentefond.

Generelt sett er det lavere risiko i høyrentefond enn aksjefond, men for de høyrentefondene som investerer i de mest risikable obligasjonene kan risiko og forventet avkastning minne om aksjefond.

Her er 4 høyrentefond vilkårlig utvalgt (oppdatert November 2023):

NavnAvgiftGjennomsnittlig årlig avkastning (5 år)Effektiv rente (d.d.)
Fondsfinans High Yield0,45%6,32%10,20%
Landkreditt Extra0,60%4,79%8,98%
FIRST High Yield0,85%4%11,70%
Heimdal Høyrente A0,85%8,78%9,70%

Det som skiller høyrentefond fra de andre kategoriene, er at det er vesentlig større kredittrisiko.

Hvor trygt er rentefond (kan man tape penger)?

Sammenlignet med aksjer er rentefond et tryggere alternativ, men som med alle investeringer er det en sjanse for å tape penger. Forskjellen mellom de tryggeste rentefondene og de mest risikable er også stor, så hva slags rentefond du investerer i har mye å si.

Her er prisgrafen til KLP Likviditet , KLP Obligasjon 5 år og FIRST High Yield. Tre ulike rentefond.

Dette er et beskrivende bilde av forskjellen mellom likviditetsfond, obligasjonsfond og høyrentefond.

Høyrentefondet FIRST High Yield har levert best avkastning over denne 5 års perioden, men har variert mye mer enn de andre. Det falt brått når krisen inntraff i 2020. KLP Likviditet har derimot holdt seg stabilt i forhold til de andre.

Ønsker du en trygg plassering i en kort periode er likviditetsfond sannsynligvis det riktige rentefondet å gå for. Ønsker du høyere avkastning, men desto høyere risiko, kan du vurdere høyrentefond.

Hva er forventet avkastning i rentefond

Forventet avkastning i rentefond avhenger av markedsrenten. Nå som den har steget mye på kort tid, er forventet avkastning fra alle rentefond vesentlig høyere enn tidligere.

Effektiv rente er et nøkkeltall som viser forventet avkastning ved å kjøpe et rentepapir og holde den til forfall. Rentefond kalkulerer og deler med investorer vektet gjennomsnittlig effektiv rente for hele porteføljen, som dermed forteller deg hvor mye du kan forvente å tjene ved å kjøpe rentefondet.

Pass på å ikke se deg blind på effektiv rente. Om renten øker etter du har kjøpt et rentefond, så vil du fortsatt tape penger. Hvor mye kommer an på blant annet rentefølsomheten jeg nevnt tidligere.

Her er effektiv rente til noen vilkårlige rentefond (oppdatert November 2023):

RentefondTypeEffektiv rente (d.d.)
Heimdal Høyrente AHøyrentefond9,70%
Holberg Likviditet ALikviditetsfond5,1%
Fondsfinans ObligasjonObligasjonsfond5,30%

Effektiv rente finner du ved å gå til rentefondet informasjonsside. Denne blir oppdatert månedlig av fondsforvalteren, med blant annet rentefølsomhet og kredittdurasjon.

Oppsummering

Rentefond har blitt populært etter den raske renteøkningen siden 2021. Dette har ført til betydelig forbedret avkastningen på alle typer rentepapirer, noe som gjør dem mer konkurransedyktige med aksjer enn de har vært på flere år.

Den gjennomsnittlige personen i gata har tre valg når det kommer til å investere i rentepapirer:

 • Likviditetsfond
 • Obligasjonsfond
 • Høyrentefond

Sammenlignet med aksjefond er disse et tryggere alternativ, men noen høyrentefond, de som er ytterst på risikoskalaen, kan minne om aksjer. Alle investeringer innebærer risikoen for å tape penger. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i de ulike investeringsalternativene, og undersøke om de passer din investeringsstil.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer