Fundamental Analyse: Hvordan finne de beste aksjene

Sommertilbud nå: -30%!

Få en dypere forståelse for investering! Oppdag ny kunnskap, få verktøy og ressurser!

Innholdsfortegnelse

Hva er fundamental analyse

Fundamental analyse er analyse av selskapet en aksje representerer. Det betyr analyse av blant annet lønnsomhet, finansiell risiko og konkurransefordeler. Denne analysen gir deg dyptgående innblikk i et selskaps økonomiske helse, markedsposisjon og fremtidige vekstpotensial.

Fundamental analyse er til investorer det en plantegning er til byggearbeidere. Akkurat som en plantegning gir detaljert innsikt i bygningens struktur, dimensjoner og potensielle problemer, gir fundamental analyse deg en dypere forståelse av et selskaps økonomiske struktur, inntektskilder, kostnadsstruktur, og finansiell helse.

Målet med fundamental analyse er å få en forståelse av hva som driver selskapet, hva som påvirker de økonomiske prestasjonene, hva som kan hindre selskapet og om det er en god investering på dagens pris. Det hjelper deg skille mellom gode og dårlige aksjer og forstå risiko.

Det hjelper deg svare på spørsmål som,

 • Hvordan er lønnsomheten?
 • Har selskapet mye gjeld?
 • Har selskapet kontroll på betalingsforpliktelser?
 • Hvilket resultat kan vi forvente de neste 5 årene?
 • Har selskapet gode investeringsmuligheter?
 • Har selskapet en god kostnadsstruktur?
 • Klarer selskapet gjøre om inntekt til penger?
 • Har selskapet god lagerkontroll?
 • Har selskapet en god ledelse?
 • Har selskapet et konkurransefortrinn?
 • Hva er en rettferdig pris på selskapet?
 • Kan vi forvente at selskapet er her om 10 år?

Fundamental analyse deles inn i to hovedkategorier: kvantitativ- og kvalitativ analyse. Disse utfyller hverandre og gir en helhetlig vurdering av verdien og potensialet til et selskap.

Kvantitativ analyse fokuserer på konkret og målbar data om et selskap. Kvalitativ analyse fokuserer på de sidene ved et selskap som ikke lett kan måles eller kvantifiseres, men som fortsatt er svært viktig.

La meg vise dette med et eksempel.

Fundamental analyse av Telenor Group ASA

La oss si du skal analysere Telenor. Du lurer på hvordan de økonomiske prestasjonene vil bli fremover og hva selskapet kan være verdt nå basert på det. Du kan begynne med å se på historiske regnskapstall og svare på noen spørsmål.

 • Har selskapet gode marginer?
 • Har selskapet levert gode avkastningstall?
 • Stiger inntekten?
 • Har de store betalingsforpliktelser?
 • Hvordan har det blitt verdsatt tidligere?

Svarene på disse spørsmålene vil gi deg en bedre forståelse for blant annet lønnsomhet, finansiell risiko og verdi. De er vanligvis ganske enkelt å undersøke disse spørsmålene, sammenlignet med konkurrenter og se på historisk utvikling. Dette er kvantitativ fundamental analyse i sin enkleste form.

Du går videre og vil prøve å forstå om selskapet vil lykkes fremover.

 • Er det en god ledelse i selskapet?
 • Har selskapet gode vekstmuligheter?
 • Er det en bra kultur i selskapet?
 • Har selskapet riktig kompetanse i sine ansatte?

Disse tingene er viktig, men vanskelig å tallfeste og måle. Du kan ikke putte de i en formel og få to streker under svaret. Dette er kvalitativ fundamental analyse.

Begge er viktige for de økonomiske prestasjonene, men analysere på ulike måter.

Kvantitativ analyse: En tallbasert og objektiv tilnærming

Kvantitativ fundamental analyse er den tradisjonelle og vanligste måten å analysere aksjer på. Her brukes harde regnskapstall og andre konkrete målinger for å vurdere selskapets historiske og fremtidige økonomiske prestasjoner.

I denne analysen fokuseres det på inntekt, kostnader, resultat, eiendeler, gjeld og kontantstrøm. De er enkle å tallfeste og måle. Investorer regner ut nøkkeltall og måler utvikling og sammenligner de med konkurrerende selskaper. Et nøkkeltall er et forholdstall som gir informasjon om den økonomiske situasjonen.

Noen vanlige nøkkeltall er:

 • Resultatmargin: Forteller deg hvor mye penger selskapet sitter igjen med etter alle kostnader er betalt
 • Avkastning på egenkapital: Forteller deg om selskapets evne til å skape avkastning på aksjonærenes kapital
 • Gjeldsgrad: Forteller deg hvor mye gjeld selskapet har
 • P/E: Forteller deg hvor høyt selskapet er verdsatt i forhold til resultatet

Nøkkeltall kan deles opp i 4 kategorier.

Lønnsomhet

Lønnsomhetsnøkkeltall sier noe om selskapets evne til å tjene penger og skape avkastning. De hjelper oss vurdere om selskapet er flinke til å drive en lønnsom virksomhet.

Soliditet

Soliditetsnøkkeltall forteller oss noe om selskapets finansielle struktur og evne til å møte langsiktige gjeldsforpliktelser. De hjelper oss med å vurdere om selskapet er i en posisjon til å overleve på sikt.

Likviditet

Likviditetsnøkkeltall sier noe om selskapets evne til å møte løpende betalingsforpliktelser. De hjelper oss med å vurdere om selskapet er i en posisjon til å betale leverandørgjeld, renter på lån og andre kortsiktige forpliktelser.

Verdsettelse

Poenget er at dette er ting vi kan legge inn i formler og modeller. Men hva med alle faktorer vi ikke kan regne ut?

Kvalitativ analyse: Utover tallene

Kvalitativ fundamental analyse er analyse av alle tingene som er vanskelig å tallfeste og måle.

Se på en analyse av de kvalitative faktorene mer som en kunst enn ren vitenskap. Det er ikke noe du kan regne ut, så man må ha en kombinasjon av kunnskap, innsikt og erfaring for å gjøre en god vurdering. Mange investorer bruker sin subjektive oppfatning og diskusjoner med andre for å finne svar.

Det er for eksempel vanskelig å tallfeste verdien av ledelsen, selskapets relasjoner til kunder og leverandører, verdien av merkevaren, forretningsplanen og risikoen tilknyttet konkurransen i markedet. Samtidig er de viktige for å kunne si noe om selskapets verdi og fremtidige økonomiske prestasjoner.

Metoder for kvalitativ analyse

Gjennom årenes løp har det kommet frem ulike rammeverk du kan bruke for å analysere de kvalitative faktorene.

En kjent en er SWOT-analyse. Den ble introdusert på 1960-tallet. SWOT står for strengthweaknessopportunity and threats. Oversatt til norsk sier vi styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det kan være et praktisk verktøy for å skaffe innsikt i et selskap.

For å finne styrkene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva er selskapet gode på?
 • Hva slags konkurransefordeler har selskapet?

For å finne svakhetene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva er selskapets svakhet blant konkurrenter?
 • Hvor taper selskapet terreng til konkurrenter?

For å finne mulighetene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva slags fordeler har selskapet?
 • Hvor er selskapet posisjonert bedre enn andre?

For å finne truslene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva slags utfordringer opplever selskapet?
 • Hvor er selskapet utsatt for risiko?

Styrkene og svakhetene gjelder de interne forholdene i selskapet. En av styrkene til Telenor kan være den sterke merkevaren. En av svakhetene til Telenor kan være at de strekker seg over mange ulike kulturer, det kan skape utfordringer.

Her er 4 andre metoder for å analysere de kvalitativ delene til et selskap.

De dyktigste investorene mestrer regnskaps- og forretningsanalyse. De har dyp kunnskap om selskaper og innsikt i årsakssammenhenger. De samler informasjon om selskapet, går gjennom års- og kvartalsrapporter, snakker med andre investorer, får en forståelse av hvordan selskapet tjener penger, ser på konkurrenter og bransjen selskapet opererer i, og legger alt dette sammen i en helhetlig vurdering.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer