Hva er fundamental analyse

Fundamental analyse er analyse av selskapet en aksje representerer.

Det betyr analyse av blant annet forretningsplan, inntekter, utgifter, kontantstrøm og konkurransefordeler.

Fundamental analyse er til investorer det en plantegning er til byggearbeidere, det er vanskelig å ta beslutninger uten. Det hjelper investoren ta investeringsvalg, skille gode og dårlige selskaper og forstå risiko.

Målet med fundamental analyse er å få en forståelse av hva som driver selskapet, hva som påvirker de økonomiske prestasjonene, hva som kan hindre selskapet og se om det er en god investering på dagens pris.

Det hjelper investoren svare på spørsmål som,

 • Hvordan er lønnsomheten?
 • Har selskapet mye gjeld?
 • Har selskapet kontroll på betalingsforpliktelser?
 • Hvilket resultat kan vi forvente de neste 5 årene?
 • Har selskapet gode investeringsmuligheter?
 • Har selskapet en god kostnadsstruktur?
 • Klarer selskapet gjøre om inntekt til penger?
 • Har selskapet god lagerkontroll?
 • Har selskapet en god ledelse?
 • Har selskapet et konkurransefortrinn?
 • Hva er en rettferdig pris på selskapet?
 • Kan vi forvente at selskapet er her om 10 år?
Hva er fundamental analyse

Vi deler fundamental analyse opp i to kategorier, kvantitativ analyse og kvalitativ analyse.

Fundamental analyse av Telenor Group ASA

La oss si du skal analysere Telenor. Du lurer på hvordan de økonomiske prestasjonene vil bli fremover og hva selskapet kan være verdt nå basert på det.

Du kan begynne med å se på historiske regnskapstall og svare på noen spørsmål.

 • Har selskapet gode marginer?
 • Har selskapet levert gode avkastningstall?
 • Stiger inntekten?
 • Har de store betalingsforpliktelser?
 • Hvordan har det blitt verdsatt tidligere?

Det er vanligvis ganske enkelt å si noe om dette etter du har puttet de i en formel og sammenlignet de med konkurrenter eller historisk utvikling. Dette er kvantitativ fundamental analyse.

Du går videre og vil prøve å forstå om selskapet vil lykkes fremover.

 • Er det en god ledelse i selskapet?
 • Har selskapet gode vekstmuligheter?
 • Er det en bra kultur i selskapet?
 • Har selskapet riktig kompetanse i sine ansatte?

Disse tingene er viktig, men vanskelig å tallfeste og måle. Du kan ikke putte de i en formel og få to streker under svaret. Dette er kvalitativ fundamental analyse.

Begge er viktige for de økonomiske prestasjonene, men analysere på ulike måter.

La oss se nærmere på de.

Kvantitativ analyse

Kvantitativ fundamental analyse er den tradisjonelle analysemetoden. Her brukes harde regnskapstall og andre målinger for å vurdere selskapets historiske og fremtidige økonomiske prestasjoner.

I denne analysen fokuseres det på inntekt, kostnader, resultat, eiendeler, gjeld og kontantstrøm. De er enkle å tallfeste og måle. Investorer regner ut nøkkeltall og måler utvikling og sammenligner de med konkurrerende selskaper. Et nøkkeltall er et forholdstall som gir informasjon om den økonomiske situasjonen.

Noen vanlige nøkkeltall er:

 • Resultatmargin
 • Avkastning på egenkapital
 • Gjeldsgrad
 • P/E

Resultatmargin forteller hvor mye penger selskapet sitter igjen med etter alle kostnader er betalt. Avkastning på egenkapitalen forteller om selskapets evne til å skape avkastning på aksjonærenes kapital. Gjeldsgrad forteller hvor mye gjeld selskapet har. P/E er en sammenligning av markedsverdien og resultatet til et selskap.

En annen kjent kvantitativ analyse er kontantstrømodellen. Investoren estimerer fremtidig fri kontantstrøm og regner det om til dagens verdi. 

Poenget er at dette er ting vi kan legge inn i formler og modeller. Men hva med alle faktorer vi ikke kan regne ut?

Kvantitative analysemetoder

 • Kontantstrømodellen
 • Nøkkeltallanalyse
 • Dividendemodellen
 • Leverage buyout
 • Gjeldsanalyse
 • Marginer, kapitalavkastning og -dekning

Kvantativ analyse

Kvalitativ fundamental analyse er analyse av alle tingene som er vanskelig å tallfeste og måle.

Se på en analyse av de kvalitative faktorene mer som en kunst enn ren vitenskap. Det er ikke noe du kan regne ut, så man må ha en kombinasjon av kunnskap, innsikt og erfaring for å gjøre en god vurdering. Mange investorer bruker sitt indre kompass og diskusjoner med andre for å finne svar.

Det er vanskelig å tallfeste verdien av ledelsen, selskapets relasjoner til kunder og leverandører, merkevaren, forretningsplanen og risikoen tilknyttet konkurransen i markedet. Samtidig er de viktige for å kunne si noe om selskapets verdi og økonomiske prestasjoner.

Gjennom årenes løp har det kommet frem ulike rammeverk vi kan bruke for å analysere de kvalitative faktorene.

En kjent en er SWOT-analyse. Den ble introdusert på 1960-tallet. SWOT står for strengthweaknessopportunity and threats. Oversatt til norsk sier vi styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det kan være et praktisk verktøy for å skaffe oversikt over et selskap.

For å finne styrkene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva er selskapet gode på?
 • Hva slags konkurransefordeler har selskapet?

For å finne svakhetene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva er selskapets svakhet blant konkurrenter?
 • Hvor taper selskapet terreng til konkurrenter?

For å finne mulighetene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva slags fordeler har selskapet?
 • Hvor er selskapet posisjonert bedre enn andre?

For å finne truslene til et selskap, kan du svare på:

 • Hva slags utfordringer opplever selskapet?
 • Hvor er selskapet utsatt for risiko?

Styrkene og svakhetene gjelder de interne forholdene i selskapet. En av styrkene til Telenor kan være den sterke merkevaren. En av svakhetene til Telenor kan være at de strekker seg over mange ulike kulturer, det kan skape utfordringer.

Kvalitative analysemetoder

Hvordan investorer lykkes

De dyktigste fundamentale analytikerene mestrer regnskaps- og forretningsanalyse. De har dyp kunnskap om selskaper og innsikt i årsakssammenhenger.

De samler informasjon om selskapet, går gjennom års- og kvartalsrapporter, snakker med andre investorer, får en forståelse av hvordan selskapet tjener penger, ser på konkurrenter og bransjen selskapet opererer i, og legger alt dette sammen i en helhetlig vurdering.

Legg igjen en kommentar

NYHET

Lær hvordan du kan finne ut hva en aksje er verdt. Lag profesjonelle modeller og kursmål på børsnoterte selskaper.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂