Hva er balanserapport?

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

En balanse er en finansiell rapport som viser en bedrifts eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt.

Balanserapporten er viktig fordi den gir oversikt over selskapets økonomiske helse, så ved å studere balanseregnskapet kan du vurdere selskapets finansielle risiko. Har selskapet har lånt for mye penger? Er eiendelene likvide nok? Har det nok midler til å møte lånekrav?

Dette er avgjørende for å ta en informerte investeringsbeslutning og forstå risikoen knyttet til et selskap.

Hva er en balanserapport

Todelt balansen

Balanserapporten viser deg hvilke eiendeler selskapet har og hvordan de er finansiert. Balansen er delt inn i to hoveddeler: eiendeler og egenkapital og gjeld.

Eiendeler er alt som bedriften eier og kan omfatte kontanter, kundefordringer, lager, eiendom og utstyr.

Egenkapital og gjeld viser hvordan bedriften har finansiert sine eiendeler, og kan omfatte lån, leverandørgjeld og egenkapital.

Her er et balanse regnskap eksempel:

Balanserapport

Begge sidene av balansen nuller hverandre ut. Det vil si at eiendeler er lik egenkapital og gjeld. Dette er kjent som balanseligningen, som er en helt grunnleggende sammenheng i balansen. Stemmer ikke dette er det noe feil.

BALANSELIGNINGEN
Eiendeler (E) = Egenkapital (EK) + Gjeld (G)

Det innebærer også at egenkapital er lik eiendeler minus gjeld – kjent som netto eiendeler.

NETTO EIENDELER
Netto eiendeler = Eiendeler (E) – Gjeld (G)

Bokførte verdier og likvidering

La oss si at et selskap som Villmark og Utstyr ASA har en balanse som viser at de har 1 milliard kroner i eiendeler og 500 millioner kroner i gjeld og 500 millioner kroner i egenkapital. Dette betyr at Villmark og Utstyr har finansiert halvparten av sine eiendeler med gjeld og halvparten med egenkapital.

I teorien kunne Villmark og Utstyr solgt alle eiendelene sine og brukt pengene til å betale ned gjelden. I det tilfellet ville selskapet sittet igjen med 500 millioner kroner i egenkapital som kunne blitt betalt ut til eierne. Dette er kjent som en likvidering av selskapet.

Jeg sier også “i teorien”, siden det ikke er sikkert at den bokførte verdien av eiendelene faktisk kan bli omgjort til reelle penger. Bokførte eiendeler kan ha en høyere verdi på papiret enn de faktisk er verdt i markedet.

For eksempel kan et selskap ha eiendom som er bokført til en høy verdi, men som ikke kan selges til den samme verdien på grunn av markedets tilstand.

Eiendeler

Eiendeler deles inn i anleggsmidler og omløpsmidler.

EIENDELER
Eiendeler (E) = Anleggsmidler (AM) + Omløpsmidler (OM)

Anleggsmidler (AM) er eiendeler som forventes å være i selskapet i mer enn ett år og ikke kan omsatt til kontanter raskt. Eksempler på anleggsmidler er eiendom, anlegg og utstyr (PP&E), langsiktige investeringer og immaterielle eiendeler som varemerker og patenter.

I eksempelet kan vi se at selskapet har 18 200 i anleggsmidler som består av eiendom, fabrikker, IT-utstyr og goodwill.

Omløpsmidler (OM) er eiendeler som forventes å bli omsatt til kontanter eller brukt opp i løpet av ett år eller mindre. Eksempler på omløpsmidler er varelager, kundefordringer, verdipapirer og kontanter.

I eksempelet kan vi se at selskapet har 3 800 i omløpsmidler som består av varelager, kundefordringer og kontanter.

UTREGNING AV EIENDELER
18 200 (AG) + 3 800 (OM) = 22 000

Balanserapport

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeld deles inn i egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld.

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital og gjeld = Egenkapital (EK) + Langsiktig gjeld (LG) + Kortsiktig gjeld (KG)

Egenkapital (EK) representerer kapital som tilhører eierne av selskapet. Den består i hovedsak av innskutt egenkapital – kapital som eiere har investert i selskapet, opptjent egenkapital – summen av det selskapet har tjent og ikke betalt ut i utbytte.

I eksempelet har selskapet 12 000 i egenkapital som består av 10 000 aksjekapital – dette er en form for innskutt egenkapital, og 2 000 i opptjent egenkapital.

Langsiktig gjeld (LG) representerer økonomiske forpliktelser som forfaller om mer enn ett år. Typisk er dette lån fra banker og leieforpliktelser.

I eksempelet har selskapet 5 000 i lån og 3 000 i leieforpliktelser.

Kortsiktig gjeld (KG) representerer økonomiske forpliktelser som forfaller i løpet av et år eller mindre. Dette kan være leverandørgjeld, skatteforpliktelser og lån fra banker som forfaller om kort tid.

I eksempelet har selskapet 1 000 i leverandørgjeld, 500 i leieforpliktelser og 500 i skyldige offentlige avgifter.

UTREGNING AV EGENKAPITAL OG GJELD
12 000 (EK) + 8 000 (LG) + 2 000 (KG) = 22 000

Balanserapport

Gjeld og betalingsforpliktelser er viktig å forstå. Et selskap med store forpliktelser og dårlige betalingsevne er svært utsatt når selskapet møter motgang. Det er akkurat som når du glemmer å betale renter og avdrag på lånene dine, da kommer det purregebyrer eller verre.

Bruk av balanseligningen

Balanseligningen er E = EK + G.

Denne kan skrives om til AM + OM = EK + LG + KG.

Balansen til Orkla ASA 31.12.2022 viser 80 millioner kroner i eiendeler og 43 millioner kroner i gjeld. Hvor mye gjeld har selskapet?

UTREGNING AV GJELD
80 – 43 = 37 millioner kroner

Balansen til Equinor ASA 31.12.2022 viser 60 millioner dollar i langsiktig gjeld, 54 millioner dollar i egenkapital og 158 millioner dollar i eiendeler. Hvor mye kortsiktig gjeld har selskapet?

UTREGNING AV KORTSIKTIG GJELD
158 – 60 – 54 = 44 millioner dollar

Prøv selv på neste.

Balansen til Mowi ASA 31.12.2022 viser 3 500 millioner euro i omløpsmidler, 3 600 millioner euro i egenkapital og 3 800 millioner euro i gjeld. Hvor mye anleggsmidler har selskapet?

Bouvet ASA sin balanserapport

Her er balanserapporten til Bouvet ASA for året 2021 og 2022 (i tusen kr).

Bouvet ASA balanserapport

Bouvet ASA sin balanserapport viser 31.12.2022 at selskapet har 1 444 913 000 millioner kroner i eiendeler. Av disse er det 361 235 000 kroner i anleggsmidler og 1 083 678 000 kroner i omløpsmidler.

Vanlige spørsmål om balanserapporten

Hvordan er balansen bygd opp?

Balansen er bygd opp av to hoveddeler: eiendeler og gjeld og egenkapital. Eiendeler er alt som bedriften eier og er blant annet kontanter, kundefordringer, lager, eiendom og utstyr. Gjeld og egenkapital viser hvordan bedriften har finansiert sine eiendeler, og er blant annet lån, leverandørgjeld og egenkapital.

Hva forteller en balanse oss?

Balanserapporten er viktig fordi den gir oversikt over selskapets økonomiske helse, så ved å studere balanseregnskapet kan du vurdere selskapets finansielle risiko. Har selskapet har lånt for mye penger? Er eiendelene likvide nok? Har det nok midler til å møte lånekrav?

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer