Avkastning på egenkapital (ROE): Formel, eksempel og analyse

20% sommertilbud akkurat nå!

Innholdsfortegnelse

Avkastning på egenkapital er en viktig finansiell indikator som hjelper deg forstå hvor lønnsomt et selskap investerer penger som eiere har investert inn i selskapet. På engelsk omtales den som “Return on equity” eller bare “ROE”.

Hva er avkastning på egenkapital
Avkastning på egenkapital

I denne artikkelen lærer du hvordan du regner ut og analyserer avkastning på egenkapital.

Hva er avkastning på egenkapital?

Avkastning på egenkapital er et nøkkeltall som viser hvor mye overskudd en bedrift genererer i forhold til egenkapitalen som er investert i selskapet. Den omtales også som egenkapitalrentabilitet.

Som investor er denne viktig siden den gir et verdifullt innblikk i hvor effektivt et selskap bruker egenkapitalen sin til å skape verdi for aksjonærene. Jo høyere avkastning på egenkapital, desto mer effektivt bruker bedriften egenkapitalen.

Et selskap med 20% avkastning på egenkapital betyr at det genererer 20 øre overskudd for hver krone av egenkapitalen som er investert i bedriften. De selskapene som hvert år klarer å opprettholde en høy egenkapitalrentabilitet er det Warren Buffett omtaler som avkastningsmaskiner.

Avkastning på egenkapital kan også brukes til å sammenligne forskjellige bedrifter innen samme bransje. Hvis en bedrift har høyere ROE enn sine konkurrenter, er det en indikasjon på et veldrevet selskap med konkurransefortrinn.

Formel for å beregne egenkapitalavkastning

Hvordan regne ut avkastning på egenkapital? Ta siste årsresultat delt på egenkapital. For å få en prosent multipliserer du det med 100.

Formelen er enkel:

FORMEL FOR AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL
(Resultat / Egenkapital) * 100

Alternativ formel:

FORMEL FOR AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL
(Resultat per aksje / Egenkapital per aksje) * 100

I formelen kan du velge å bruke egenkapitalen i starten av året, gjennomsnittet for året eller siste års egenkapital.

Orkla sin avkastning på egenkapital

Her er resultatrapporten og egenkapitalen til Orkla for 2022.

Jeg er interessert i avkastningen på egenkapitalen til aksjonærene i selskapet. Orkla deler resultatet sitt inn i det som går til aksjonærene og det som går til minoritetsinteresser. I tillegg må jeg ta bort minoritetsinteresser i egenkapitaloppstillingen så jeg sammenligner epler med epler.

MINORITETSINTERESSER
Den delen av egenkapitalen i et datterselskap som andre ikke-kontrollerende eiere eier. Altså at andre eiere har under 50% av stemmerettighetene i datterselskapet – de må få sin del av resultatet.

UTREGNING AV EGENKAPITAL TIL AKSJONÆRENE
39 351 – 910= 38 441

UTREGNING AV AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL
(5 019 / 38 441) * 100 = 13%

For året 2022 var avkastning på egenkapital 13%.

Her har jeg regnet ut Orkla sin historiske avkastning på egenkapital. I denne utregningen har jeg trukket fra gevinst og tap fra avviklede selskaper og operasjoner for å få et bedre bilde av den underliggende avkastningen. I tillegg har jeg brukt gjennomsnittlig egenkapital.

Hva er god avkastning på egenkapital

Hvor høy bør avkastning på egenkapital være?

For det første er det viktig å innse at dette varierer mellom industrier og selskaper innad i en industri. Derfor, når du sammenligner et selskapet med et annet, er det viktig at de er så like som mulig. Det vil si at de blant annet operer i samme marked og er i den samme driftsfasen.

Et oppstartsselskap vil sannsynligvis ha negativ avkastning siden det bruker penger på vekst. Dermed forteller det deg ikke så mye om du sammenligner et oppstartsselskap med et modent et.

Et kapitallett selskap vil oppnå vesentlig høyere avkastning på egenkapital enn et kapitaltungt – de krever mindre kapital for å oppnå den samme lønnsomheten.

Tommelfingerregel på god avkastning på egenkapital

Som en tommelfingerregel er avkastning på egenkapital over 20% ansett som svært bra. Normalt sett ligger den i området 5 – 15%.

Selskaper med en stabil og høy avkastning på egenkapital ansees som kvalitetsselskaper. Det innebærer at egenkapitalen vokser raskt og eiere tjener penger på kapitalen de har investert. Et selskap som har vesentlig høyere og mer bærekraftig egenkapitalrentabilitet enn et annet, fortjener desto høyere verdsettelse.

Vanlige spørsmål

Hvor høy bør egenkapitalrentabiliteten være?

En høy egenkapitalrentabilitet må sees i forhold til andre lignende selskaper, historiske resultater og hvilken fase selskapet er i.

Hvordan regne avkastning på egenkapital?

Regn ut avkastning på egenkapital ved å ta årsresultatet delt på egenkapitalen i selskapet.

Hva er en tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen?

Det kommer an på konkurrerende selskaper, historiske nivåer og hvilken fase selskapet er i. Er det et oppstartsselskap har det ikke ROE. Er det et stort og stabilt selskap bør du sammenligne med lignende selskaper og se på historiske nivåer.

Egenkapitalavkastning formel

Formel for egenkapitalavkastning er resultat / egenkapital.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer