Finansielle nøkkeltall

En stor oversikt over finansielle nøkkeltall. Bruk linkene til å hoppe til ønsket tema.

Lønnsomhet

Bruttoresultat

Viser hvor mye penger selskapet har tjent etter varekostnaden er trukket fra.

Bruttomargin = inntekt – varekostnad

EBITDA

Viser hvor mye penger selskapet har tjent etter driftskostnader er trukket fra. EBITDA står for earnings before interest taxation depreciation and amortization.

EBITDA = inntekt – driftskostnader (eksklusivt avskrivninger og nedskrivninger)

EBIT

Viser hvor mye penger selskapet har tjent etter alle driftskostnader er trukket fra. EBIT står for earnings before interest and taxation.

EBIT = inntekt – driftskostnader

Resultat

Viser hvor mye selskapet har tjent etter alle kostnader er trukket fra.

Resultat = inntekt – kostnader

Bruttomargin

Viser hvor mye penger selskapet har tjent etter varekostnaden er trukket fra i prosent.

Bruttomargin = (bruttoresultat / inntekt) * 100

EBITDA-margin

Viser hvor mye penger selskapet har tjent etter driftskostnader er trukket fra i prosent.

EBITDA-margin = (EBITDA / inntekt) * 100

EBIT-margin

Viser hvor mye penger selskapet har tjent etter alle driftskostnader er trukket fra i prosent.

EBITDA = (EBIT / inntekt) * 100

Resultatmargin

Viser hvor mye selskapet har tjent etter alle kostnader er trukket fra i prosent.

EBITDA-margin = (resultat / inntekt) * 100

Fri kontantstrøm (til aksjonærer)

Måler hvor mye kontanter aksjonærene sitter igjen med i en regnskapsperiode.

Fri kontantstrøm til aksjonærene = operasjonell kontantstrøm – Investeringer – Leieforpliktelser – Nedbetaling av lån (avdrag og renter) – Aksjekompensasjon

Fri kontantstrøm (til selskapet)

Måler hvor mye kontanter selskapet sitter igjen med i en regnskapsperiode.

Fri kontantstrøm til selskapet = operasjonell kontantstrøm – Investeringer – Leieforpliktelser – Aksjekompensasjon

Operasjonelle kontantstrømsmargin

Måler selskapets evne til å konvertere inntekter fra sin daglige virksomhet til kontanter.

Op. kontantstrømmargin = (operasjonell kontantstrøm / inntekt) * 100

Fri kontantstrømmargin

Måler selskapets evne til å konvertere inntekter til kontanter til aksjonærene.

Fri Cash Conversion = (fri kontantstrøm til aksjonærer / inntekt) * 100

Operasjonell Cash Conversion

Måler hvor mye av selskapets operasjonelle resultat som blir omgjort til kontanter.

Op. Cash Conversion = (operasjonell kontantstrøm / EBITDA) * 100

Fri Cash Conversion

Måler hvor mye av selskapets resultat som blir omgjort til kontanter til aksjonærene.

Fri cash conversion = (fri kontantstrøm til aksjonærer / resultat) * 100

Cash Generating Power Ratio

Måler i hvor stor grad pengene som kommer inn til selskapet stammer fra selskapets operasjonelle aktiviteter.

Cash generating power ratio = (KSO / (KSO + Inngående KSI + Inngående KSF)) * 100

KSO = Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
KSI = Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (inngående kontantstrøm)
KSF = Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (inngående kontantstrøm)

Avkastning på egenkapital

Måler avkastningen på selskapets egenkapital.

Avkastning på egenkapital = resultat / egenkapital

Avkastning på eiendeler

Måler avkastningen på selskapets eiendeler.

Avkastning på eiendeler = Resultat / Eiendeler

Avkastning på sysselsatt kapital

Måler hvor effektivt selskapet har investert kapital som er investert av eiere og gjeldsinnehavere.

Sysselsatt kapital = Egenkapital + Rentebærende gjeld

Avkastning på sysselsatt kapital = (resultat / sysselsatt kapital) * 100

Avkastning på investert kapital

Måler lønnsomheten på selskapets investeringer.

Investert kapital = netto arbeidskapital (omløpsmidler – rentefri kortsiktig gjeld – ikke-operasjonelle kontanter og kontantekvivalenter) + eiendom, anlegg og utstyr (PP&E) + immaterielle eiendeler + andre operasjonelle eiendeler

NOPAT = EBIT * (1 – skattesats)

Avkastning på investert kapital = (NOPAT / investert kapital) * 100

Asset Efficiency Ratio

Måler hvor mye kontantstrøm til operasjonen eiendelene genererer.

Asset efficiency ratio = operasjonell kontantstrøm / eiendeler

EPS

EPS er resultat per utestående aksje.

EPS = resultat / utestående aksjer

Utvannet EPS

Utvannet EPS er resultat per utvannet utestående aksjer. Det tar altså høyde for aksjer som enda ikke er i omløp.

Utvannet EPS = resultat / utvannet utestående aksjer

Soliditet

Arbeidskapital

Måler hvor mye midler et selskap har for å finansiere driftsaktiviteter.

Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

Operasjonell arbeidskapital

Måler hvor mye midler et selskap har for å finansiere operasjonelle driftsaktiviteter.

Operasjonell arbeidskapital = Operasjonelle omløpsmidler – operasjonell kortsiktig gjeld

Finansiell arbeidskapital

Måler hvor mye midler et selskap har til å finansiere finansielle aktiviteter.

Finansiell arbeidskapital = Finansielle omløpsmidler – finansiell kortsiktig gjeld

Operasjonell arbeidskapital

Måler hvor mye midler et selskap har for å finansiere operasjonelle driftsaktiviteter.

Operasjonell arbeidskapital = Operasjonelle omløpsmidler – operasjonell kortsiktig gjeld

Gjeldsgrad

Måler hvor mye gjeld selskapet er finansiert med. Husk, det viktige er selskapets evne til å håndtere gjelden.

Gjeldsgrad = gjeld / egenkapital

Gjeldsdekning

Gjeldsdekning måler hvor mye netto gjeld selskapet kan dekke med driftsresultatet.

Netto gjeld / EBITDA = (gjeld – kontanter) / EBITDA

Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 1 måler hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med kortsiktig gjeld. Bør være mindre enn 1.

Finansieringsgrad 1 = anleggsmidler / (langsiktig gjeld + egenkapital)

Ekstern finansiering indeks

Ekstern finansiering indeks måler hvor avhengig selskapet er av ekstern finansiering. Et lavt negativt tall er ønskelig.

Ekstern finansiering indeks = kontantstrøm fra finansiering / operasjonell kontantstrøm

Langsiktig gjeldsdekning

Langsiktig gjeldsdekning måler hvor god dekning selskapet har av langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeldsdekning = operasjonell kontantstrøm / langsiktig gjeld

Finansiell gjeldsdekning

Finansiell gjeldsdekning måler hvor god dekning selskapet har av finansiell gjeld.

Finansiell gjeldsdekning = finansielle eiendeler / finansiell gjeld

Rentedekningsgrad

Rentedekningsgrad måler hvor god evne selskapet har til å betale rentekostnader.

Rentedekningsgrad = (resultat før skatt + rentekostnad) / rentekostnad

Rentedekningsgrad (kontantstrømversjon)

Den måler hvor god evne selskapet har til å betale rentekostnader.

Rentedekningsgrad = (operasjonell kontantstrøm + rentebetaling + betalt skatt) / rentebetaling

Tall hentes fra kontantstrømoppstillingen.

Rentebærende gjeldsdekning

Rentebærende gjeldsdekning måler hvor mye netto rentebærende gjeld selskapet kan dekke med driftsresultatet.

Ekstern finansiering indeks = kontantstrøm fra finansiering / operasjonell kontantstrøm

Rentebærende gjeldsdekning (kontantstrømversjon)

Rentebærende gjeldsdekning måler selskapets evne til å dekke netto rentebærende gjeld.

Rentebærende gjeldsdekning = netto rentebærende gjeld / operasjonell kontantstrøm

Tall hentes fra kontantstrømoppstillingen.

Altman Z-score

Altman Z-score er en formel utviklet i 1965 av Edward I. Altman. Den brukes til å si noe selskapets finansielle risiko. Mindre enn 1,8 tolkes som dårlig. Lær mer om den i kurset fundamental analyse av aksjer.

Z-score = 1,2 * (arbeidskapital/eiendeler) + 1,4 * (opptjent egenkapital/eiendeler) + 3,3 * (EBIT/eiendeler) + 0,6 * (markedsverdi/gjeld) + 1 * (inntekt/eiendeler)

Likviditet

Kontantkonverteringssyklus

Kontantkonverteringssyklus måler hvor lang det er mellom et selskap investerer penger i en vare til det mottar penger for den samme varen etter et salg.

Kontantkonverteringssyklus = lagringstid + kredittid (kunde) – kredittid (leverandør)

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 måler hvor god dekning selskapet har av kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 måler hvor god dekning selskapet har av kortsiktig gjeld fratrukket varelageret.

Likviditetsgrad 2 = (omløpsmidler – varelager) / kortsiktig gjeld

Driftsrelatert likviditetsgrad

Driftsrelatert likviditetsgrad måler hvor god dekning selskapet har av driftsrelatert kortsiktig gjeld.

Driftsrelatert likviditetsgrad = driftsrelaterte omløpsmidler / driftsrelatert kortsiktig gjeld

Finansiell likviditetsgrad

Finansiell likviditetsgrad måler hvor god dekning selskapet har av finansiell kortsiktig gjeld.

Finansiell likviditetsgrad = finansielle omløpsmidler / finansiell kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeldsdekning

Kortsiktig gjeldsdekning måler hvor god dekning selskapet har av kortsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeldsdekning = operasjonell kontantstrøm / kortsiktig gjeld

Lagerstyring

Varelagerets omløpshastighet

Varelagerets omløpshastighet måler hvor mange ganger varelageret omsettes i løpet av en periode.

Varelagerets omløpshastighet = varekostnad / gjennomsnittlig varelager i perioden

Lagringstid

Lagertid måler hvor mange dager varene ligger på lageret i snitt.

Lagringstid (dager) = 365 / varelagerets omløpshastighet

Kredittid (kunde)

Kredittid (leverandør) måler hvor mange dager det tar før et salg blir betalt fra kunde.

Kredittid = Gjennomsnitt kundefordringer / (Inntekt / 365)

Inntekt kan byttes ut med kredittsalg for mer nøyaktig nøkkeltall, men vanligvis får vi ikke informasjon om hvor mye av inntekten er kontantsalg og kredittsalg.

Kredittid (leverandør)

Kredittid (leverandør) måler hvor mange dager selskapets leverandørgjeld forblir utestående.

Kredittid (leverandør) = gjennomsnitt leverandørgjeld / (varekostnad * 365)

Turn-Earn Index

Turn-Earn Index måler sammenhengen mellom varelagerets omløpshastighet og bruttomargin.

Varelagerets omløpshastighet = varekostnad / gjennomsnittlig varelager i perioden

Lagerendring

Lagerendring måler varelagerets endring i en regnskapsperiode.

Lagerendring = varelager pr 31/12 – varelager pr. 01/01

Varekostnad

Måler varekostnaden i en regnskapsperiode.

Varekostnad = varekjøp + varelager pr. 01/01 – varelager pr. 31/12

Varekostnad er de direkte kostnadene forbundet med varene som er solgt i en regnskapsperiode.

Varekjøp

Måler varekjøpet i en regnskapsperiode.

Varekjøp = varekostnad + varelager pr. 31/12 – varelager pr. 01/01

Varekjøp er summen av alle kostnadene for å kjøpe varer i en regnskapsperiode.

Verdsettelse

Markedsverdi

Selskapets markedverdi.

Markedsverdi = pris per aksje * utestående aksjer

Selskapsverdi (EV)

Selskapets totalverdi.

Selskapsverdi = markedsverdi + netto gjeld + minoritetsinteresse + preferanseaksjer

Netto gjeld = gjeld – kontanter

P/E

P/E måler markedsverdien i forhold til resultatet. Lær mer om P/E i kurset Verdsettelse av aksjer med multipler.

P/E = markedsverdi / resultat

P/E = pris per aksje / resultat per aksje

Forward P/E

Forward P/E måler markedsverdien i forhold til estimert fremtidig resultat.

Forward P/E = markedsverdi / estimert resultat

Forward P/E = pris per aksje / estimert resultat per aksje

PEG

PEG måler sammenhengen mellom P/E og resultatvekst.

PEG = P/E / resultatvekst

Resultatvekst: Estimer fremtidig resultatvekst eller bruk historisk (siste års eller siste 5 års).

P/S

P/S måler markedsverdien i forhold til inntekt.

P/S = markedsverdi / inntekt

P / Fri kontantstrøm

Den måler markedsverdien i forhold til fri kontantstrøm.

P / Fri kontantstrøm = markedsverdi / fri kontantstrøm

Fri kontantstrøm yield

Fri kontantstrøm yield hvor mye en investor får i fri kontantstrøm i forhold til prisen.

Fri kontantstrøm yield = fri kontantstrøm / markedsverdi

P/B

P/B måler markedsverdien i forhold til egenkapital.

P/B = markedsverdi / egenkapital

EV / EBITDA

EV/EBITDA måler selskapsverdien i forhold til driftsresultatet før av- og nedskrivninger.

P/S = markedsverdi / inntekt

EV / S

EV/S måler selskapsverdien i forhold til inntekt.

EV / S = selskapsverdi / inntekt

EV / E

EV/E måler selskapsverdien i forhold til resultat.

EV / E = selskapsverdi / resultat

EV / EBIT

EV/EBIT måler selskapsverdien i forhold til driftsresultatet etter av- og nedskrivninger.

EV / EBIT = selskapsverdi / driftsresultat etter av- og nedskrivninger.

EV / Fri kontantstrøm

EV/Fri kontantstrøm måler selskapsverdien i forhold til fri kontantstrøm.

EV / Fri kontantstrøm = Selskapsverdi / Fri kontantstrøm

Graham Number

Benjamin Grahams fundamentale verdsettelse av en aksje.

Graham number = kvadratroten(22,5 * EPS * egenkapital per aksje)

Utbytte

Utbyttegrad

Utbyttegrad måler hvor stor andel av resultatet som blir delt ut i utbytte.

Utbyttegrad = utbytte per aksje / resultat per aksje

Direkteavkastning

Direkteavkastning måler avkastningen fra utbyttebetalingene.

Direkteavkastning = utbytte per aksje / pris per aksje

Yield on cost

Yield on cost måler avkastning fra utbyttebetalinger på din gjennomsnittlige kostpris (GAV) per aksje.

Yield on cost = utbytte per aksje / GAV

GAV = kjøpskurs + (kurtasje/antall aksjer kjøpt)

Utbyttedekning

Utbyttedekning måler hvor god dekning selskapet har av utbyttebetalingene sine. Lær mer om utbytte i kurset Utbytteaksjer: Bygg formue med en solid utbytteportefølje

Utbyttedekning 1 = ordinært utbytte / (operasjonell kontantstrøm – investering i driftsmidler)

Utbyttedekning 2 = ordinært utbytte / (operasjonell kontantstrøm etter renter og skatt – investeringer – leiebetalinger)

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂