📊Nøkkeltall til aksjeanalyse

Nøkkeltall er en viktig ingrediens i aksjeanalyse. Profesjonelle aktører bruker de til å få innsikt og forståelse for et selskap. Her er en omfattende oversikt med finansielle nøkkeltall du kan bruke i din aksjeanalyse.

Lønnsomhet

Bruttomargin

Denne viser hvor mye penger selskapet tjener etter varekostnaden er trukket fra.

Bruttomargin = (Inntekt – varekostnad) / Inntekt

Resultatmargin

Denne viser hvor mye penger selskapet tjener etter alle kostnader er trukket fra.

Resultatmargin = Resultat / Inntekt

Avkastning på egenkapital

Den viser hvor mye penger selskapet tjener med aksjonærenes kapital.

Avkastning på egenkapital = Resultat / Egenkapital

Avkastning på investert kapital

Den viser selskapets avkastning på investert kapital.

Investert kapital = Arbeidskapital + Anleggsmidler – Bankinnskudd

Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

Investert kapital = EBIT / Invesert kapital

EBIT-margin

Denne viser hvor mye penger selskapet tjener etter driftskostnader er trukket fra.

EBIT står for earnings before interest and taxation.

På norsk: Driftsresultat etter avskrivninger og nedskrivninger

EBIT-margin = EBIT / Inntekt

Cash Generating Power Ratio (kontantstrøm)

Denne viser hvor mye inngående kontantstrøm som kommer fra operasjonen.

Cash Generating Power Ratio = Operasjonell kontantstrøm / (Operasjonell kontantstrøm + inngående kontantstrøm fra investeringer + inngående kontantstrøm fra finansiering)

EBITDA-margin

Denne viser hvor mye penger selskapet tjener etter driftskostnader er trukket fra.

EBITDA står for earnings before interest taxation depreciation and amortization.

På norsk: Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger

EBITDA-margin = EBITDA / Inntekt

Operasjonell kontantstrøm margin

Den viser hvor mye av inntekten som blir gjort om til kontanter.

Operasjonell kontantstrøm-margin = Operasjonell kontantstrøm / Inntekt

Avkastning på eiendeler

Den viser hvor mye penger selskapet tjener med selskapets eiendeler.

Avkastning på eiendeler = Resultat / Eiendeler

Asset Efficiency Ratio (kontantstrøm)

Den er lik avkastning på eiendeler, men bruker kontantstrøm. Den viser hvor mye kontantstrøm fra operasjonen selskapet tjener med eiendelene sine.

Asset Efficiency Ratio = Operasjonell kontantstrøm / Eiendeler

Fri kontantstrøm margin

Den viser hvor mye kontantstrøm selskapet genererer i prosent av inntekt.

Fri kontantstrøm = Operasjonell kontantstrøm – Investering i driftsmidler

Fri kontantstrøm margin = Fri kontantstrøm / inntekt

Avkastning på sysselsatt kapital

Den viser selskapets avkastning på sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital = Egenkapital + Rentebærende gjeld

Avkastning på sysselsatt kapital = (EBIT + Renteinntekter) / Sysselsatt kapital

Soliditet

Gjeldsgrad

Den viser hvor mye gjeld selskapet er finansiert med. Husk, det viktige er selskapets evne til å håndtere gjelden.

Gjeldsgrad = Gjeld / Egenkapital

Finansieringsgrad 1

Den viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med kortsiktig gjeld.

Bør være mindre enn 1.

Finansieringsgrad 1 = Anleggsmidler / (Langsiktig gjeld + Egenkapital)

Langsiktig gjeldsdekning

Den viser hvor god dekning selskapet har av langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeldsdekning = Operasjonell kontantstrøm / Langsiktig gjeld

Netto rentebærende gjeld / Operasjonell kontantstrøm

Den viser selskapets evne til å dekke netto rentebærende gjeld.

Rentedekningsgrad = (Operasjonell kontantstrøm + Rentebetaling + Betalt skatt) / Rentebetaling

Rentedekningsgrad (kontantstrøm)

Den viser hvor god evne selskapet har til å betale rentekostnader.

Rentedekningsgrad = (Operasjonell kontantstrøm + Rentebetaling + Betalt skatt) / Rentebetaling

Netto gjeld / EBITDA

Den viser hvor mye netto gjeld selskapet kan dekke med driftsresultatet.

Netto gjeld = Gjeld – Bankinnskudd

Rentedekningsgrad

Den viser hvor god evne selskapet har til å betale rentekostnader.

Rentedekningsgrad = (Resultat før skatt + Rentekostnad) / Rentekostnad

Finansiell gjeldsdekning

Den viser hvor god dekning selskapet har av finansiell gjeld.

Finansiell gjeldsdekning = Finansielle eiendeler / Finansiell gjeld

Ekstern finansiering indeks

Det viser hvor avhengig selskapet er av ekstern finansiering. Et lavt negativt tall er ønskelig.

Ekstern finansiering indeks = Kontantstrøm fra finansiering / Operasjonell kontantstrøm

Netto rentebærende gjeld / EBITDA

Den viser hvor mye netto rentebærende gjeld selskapet kan dekke med driftsresultatet.

Netto gjeld = Gjeld – Bankinnskudd

Altman Z-score

En formel utviklet i 1965 av Edward I. Altman. Den brukes til å si noe selskapets finansielle risiko.

Mindre enn 1,8 tolkes som dårlig.

Altman Z-Score = 1.2(A) + 1.4(B) + 3.3(C) + 0.6(D) + 1.0(E)

  • A = Arbeidskapital / Eiendeler
  • B = Opptjent egenkapital / Eiendeler
  • C = EBIT / Eiendeler
  • D = Markedsverdi / Gjeld
  • E = Inntekt / Eiendeler

Likviditet

Likviditetsgrad 1

Den viser hvor god dekning selskapet har av kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Driftsrelatert likviditetsgrad

Den viser hvor god dekning selskapet har av driftsrelatert kortsiktig gjeld.

Driftsrelatert likviditetsgrad = Driftsrelaterte omløpsmidler / Driftsrelatert kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeldsdekning (kontantstrøm)

Den viser hvor god dekning selskapet har av kortsiktig gjeld.

Current Liability Coverage Ratio = Operasjonell kontantstrøm / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

Den viser hvor god dekning selskapet har av kortsiktig gjeld fratrukket varelageret.

Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler – Varelager) / Kortsiktig gjeld

Finansiell likviditetsgrad

Den viser hvor god dekning selskapet har av finansiell kortsiktig gjeld.

Finansiell likviditetsgrad = Finansielle omløpsmidler / Finansiell kortsiktig gjeld

Lagerstyring

Varelagerets omløpshastighet

Den viser hvor mange ganger varelageret omsettes i løpet av en periode.

Varelagerets omløpshastighet = Varekostnad / Gjennomsnittlig varelager i perioden

Turn-Earn Index

Den måler sammenhengen mellom varelagerets omløpshastighet og bruttomargin.

Turn-Earn Index = Varelagerets omløpshastighet * Bruttomargin

Kontantkonverteringssyklusen

Den viser hvor mange dager det tar fra selskapet investerer i varer til det blir omgjort til kontanter.

Kontantkonverteringssyklusen = Lagringstid + Kredittid – Leverandørgjeld utestående.

Lagringstid

Den viser hvor mange dager varene ligger på lageret i snitt.

Lagringstid (dager) = 365 / Varelagerets Omløpshastighet

Dager leverandørgjeld utestående

Den viser hvor mange dager selskapets leverandørgjeld forblir utestående.

Leverandørgjeld utestående = Gjennomsnitt leverandørgjeld / (Varekostnad * 365)

Kredittid

Den viser hvor mange dager det tar før et salg blir betalt fra kunde.

Kredittid = Gjennomsnitt kundefordringer / (Inntekt / 365)

Inntekt kan byttes ut med kredittsalg for mer nøyaktig nøkkeltall, men vanligvis får vi ikke informasjon om hvor mye av inntekten er kontantsalg og kredittsalg.

Verdsettelse

P/E

Den viser markedsverdien i forhold til resultatet.

P/E = Markedsverdi / Resultat

Alternativt:

P/E = Pris per aksje / Resultat per aksje

PEG

Den måler sammenhengen mellom P/E og resultatvekst.

PEG = P/E / Resultatvekst

Resultatvekst: Estimer fremtidig resultatvekst eller bruk historisk (siste års eller siste 5 års).

P / Fri kontantstrøm

Den viser markedsverdien i forhold til fri kontantstrøm. Også kjent som fri kontantstrøm avkastning (Free cashflow yield). Den viser hvor mye en investor får i fri kontantstrøm i forhold til prisen.

P / Fri kontantstrøm = Markedsverdi / Fri kontantstrøm

EV / EBITDA

Den viser selskapsverdien i forhold til driftsresultatet før av- og nedskrivninger.

EV / EBITDA = Selskapsverdi / Driftsresultat før av- og nedskrivninger.

Selskapsverdi = Markedsverdi + Gjeld – Bankinnskudd

EV / E

Den viser selskapsverdien i forhold til resultat.

EV / E = Selskapsverdi / Resultat

Selskapsverdi = Markedsverdi + Gjeld – Bankinnskudd

EV / Fri kontantstrøm

Den viser selskapsverdien i forhold til fri kontantstrøm.

EV / EBITDA = Selskapsverdi / Fri kontantstrøm

Selskapsverdi = Markedsverdi + Gjeld – Bankinnskudd

Forward P/E

Den viser markedsverdien i forhold til fremtidig estimert resultat.

Forward P/E = Markedsverdi / Estimert resultat

Alternativt:

P/E = Pris per aksje / Estimert resultat per aksje

P/S

Den viser markedsverdien i forhold til inntekt.

P/S = Markedsverdi / Inntekt

P/B

Den viser markedsverdien i forhold til Egenkapital.

P/B = Markedsverdi / Egenkapital

EV / S

Den viser selskapsverdien i forhold til inntekt.

EV / S = Selskapsverdi / Inntekt

Selskapsverdi = Markedsverdi + Gjeld – Bankinnskudd

EV / EBIT

Den viser selskapsverdien i forhold til driftsresultatet etter av- og nedskrivninger.

EV / EBIT = Selskapsverdi / Driftsresultat etter av- og nedskrivninger.

Selskapsverdi = Markedsverdi + Gjeld – Bankinnskudd

Graham Number

Benjamin Graham’s fundamentale verdsettelse av en aksje.

Graham number = Kvadratroten(22,5 * EPS * Egenkapital per aksje)

Utbytte

Utbyttegrad

Den viser hvor stor andel av resultatet som blir delt ut i utbytte.

Utbyttegrad = Utbytte per aksje / Resultat per aksje

Direkteavkastning

Den viser avkastningen fra utbyttebetalingene.

Direkteavkastning = Utbytte per aksje / Pris per aksje

Utbyttedekning (kontantstrøm)

Den viser hvor god dekning selskapet har av utbyttebetalingene sine.

Utbyttedekning = Operasjonell kontantstrøm – Investering i driftsmidler / Utbyttebetaling.

Husk å bruk operasjonell kontantstrøm i år 0 og utbyttebetaling i år 1. Ettersom utbyttebetalingen kommer etter året er over.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke den godtar du dette.  Les mer

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Skriv inn navnet på leksjonen.
Skriv inn spørsmålet ditt og hva det gjelder. Vær så tydelig som mulig :)

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂